SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN VARSTVO PODATKOV

I. SPLOŠNO

Dokument ‘Splošni pogoji uporabe spletne strani in varstvo podatkov’ (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanaša na uporabo spletnega mesta www.odgovoren-za-zdravje.si (v nadaljevanju: spletna stran) in velja za vse obiskovalce spletne strani, naročnike e-novic, podpisnike spletnih peticij in prijavitelje zdravstvenih težav preko spletnih vprašalnikov (v nadaljevanju: uporabniki). Za prijavitelje zdravstvenih težav preko vprašalnikov, uporabe (v nadaljevanju: prijavitelji) veljajo dodatni pogoji, opisani v tem dokumentu.

Uporabniki z obiskom spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da ta dokument, v vsakokratni veljavni različici, v celoti sprejemate, in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji v celoti ali deloma ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost. Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.


(1) Upravljalec spletne strani

Upravljalec spletne strani je skupina ‘Odgovoren za zdravje’ (v nadaljevanju: upravljalec ali skupina OZZ), ki deluje v okviru Društva za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije, Regentova ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: društvo). Upravljalec lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti splošni pogoji ostanejo v veljavi.


(2) Zbiranje, obdelava in varstvo podatkov

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) se upravljalec zavezuje:

 • da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval upravljalcu (preko spletnih obrazcev, spletnih anket, elektronske pošte, telefona ali osebno), brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z veljavno zakonodajo in uporabnikovim soglasjem,
 • da bo vse podatke uporabnikov, s katerimi se bo seznanil preko te spletne strani in/ali ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval upravljalcu (preko spletnih obrazcev, spletnih anket, elektronske pošte, telefona ali osebno) skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi v obsegu, ki bi presegal zakonsko dovoljene okvire ali uporabnikovo soglasje oz. privolitev,
 • da zbranih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili veljavne zakonodaje,
 • da bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere bodo uporabniki spletnega mesta podali svoje soglasje, v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru zakonskih pristojnosti upravljalca, in da ne bodo uporabljeni za druge namene,
 • da bo zagotavljal pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečeval morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona,
 • da bo zagotovil skrben nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov s področja varnostnih določb zakonov in uredb o varstvu osebnih podatkov,
 • da bo obvestil vse svoje kadre, ki pri svojem delu prihajajo v stik z zaupnimi podatki, da morajo pri delu z njimi ravnati z največjo mero skrbnosti in zaupnosti,

Vse osebe, ki v okviru društva na kakršenkoli način sodelujejo pri postopkih obdelave podatkov, podpišejo izjavo o varovanju vseh podatkov uporabnikov (osebnih, zdravstvenih in drugih) ter se s tem zavežejo, da bodo z njimi ravnale zaupno in skladno tako z veljavno zakonodajo kot dodatnim pravilnikom društva glede obdelave in varovanja podatkov, ter s tem prevzele tudi osebno odgovornost za morebitne kršitve.

Vse podatke upravljalec zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem uporabnikov in prijaviteljev, posredovanje vseh osebnih, zdravstvenih in drugih podatkov je popolnoma prostovoljno.

Na spletni strani ne uporabljamo piškotkov.

Več informacij o varstvu in obdelavi podatkov najdete spodaj v dokumentu pod točko II.


(3) Varstvo in zaščita občutljivih zdravstvenih in osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov uporabnikov, ki jih upravljalec zbira preko obrazcev oz. vprašalnikov za poročanje o zdravstvenih težavah zaradi epidemičnih ukrepov, so posebej varno shranjeni in zaščiteni, dostop do njih imajo posebej za to pooblaščene osebe. Podatki so zaščiteni pred izgubo, nepooblaščenim dostopom, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. (več informacij najdete spodaj v dokumentu pod točko II.2).


(4) Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili do uporabnikovega preklica oziroma le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če poteče rok, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR. Osebni podatki prijaviteljev so dostopni le za to pooblaščenim osebam v društvu.


(5) Soglasje uporabnika/prijavitelja

Uporabnik z obiskom spletne strani soglaša s temi splošnimi pogoji. Vse osebne, zdravstvene in druge podatke upravljalec zbira, hrani in obdeluje z izrecno privolitvijo oz. soglasjem prijavitelja. Prijavitelj svoje podatke posreduje popolnoma prostovoljno. Soglasja se hranijo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila pridobljena. Uporabnik lahko soglasje, ki ga je podal v zvezi z uporabo in hrambo svojih osebnih podatkov, kadarkoli spremeni ali prekliče.

Uporabnike spletne strani, ki so mlajši od 18 let, zastopajo starši oziroma zakoniti zastopniki. Osebe mlajše od 18 let morajo pred sporočanjem osebnih, zdravstvenih ali drugih podatkov pridobiti soglasje svojih staršev ali skrbnikov, ki naj si preberejo te splošne pogoje.

Če o zdravstvenih težavah poročate za sorodnika ali pacienta, morate imeti njegovo dovoljenje oz. soglasje, ali biti njegov zakoniti zastopnik. Oseba, za katero poročate, mora biti seznanjena s splošnimi pogoji uporabe te spletne strani in varstva podatkov, njena odločitev pa mora biti popolnoma prostovoljna. V primeru, da je oseba, za katero poročate, preminula, lahko zanjo poročate, če ste njen zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali imate soglasje zakonitega dediča, in če preminuli ni pisno prepovedal posredovanja teh podatkov, ali če zakon ne določa drugače.

Če nimate soglasja ali pravice, da te podatke posredujete, lahko vprašalnik kljub temu izpolnite, pri čemer označite, da nimate soglasja nimate in se zavežete, da boste pri vnosu podatkov pazljivi, da ohranite anonimnost osebe oz. da ne posredujete občutljivih osebnih podatkov o osebi, za katero poročate.


(6) Pravice uporabnika

Uporabnik ima glede lastnih osebnih in drugih podatkov, ki jih je posredoval upravljalcu, pravico do:

 • vpogleda in informiranosti o posredovanih podatkih,
 • popravkov in dopolnitev podatkov,
 • omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov,
 • preklica soglasij za obdelavo in hrambo osebnih podatkov,
 • pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Pooblaščene odgovorne osebe za varstvo zdravstvenih in osebnih podatkov bodo na zahtevo uporabnika, v skladu z veljavno zakonodajo, uporabniku omogočile vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje oziroma njihov izpis, posredovale mu bodo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen.

Uporabniki lahko svoje zahteve kadarkoli pošljete upravljalcu na elektronski naslov info@odgovoren-za-zdravje.si, ali z navadno pošto na naslov Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije (skupina OZZ), Regentova ulica 6, 2000 Maribor.


(7) Ravnanje v primeru kršitev v zvezi z obdelavo in varstvom podatkom

Uporabnik lahko poda pritožbo oziroma ugovor v zvezi z obdelavo in varstvom njegovih osebnih podatkov upravljalcu na elektronski naslov info@odgovoren-za-zdravje.si, ali z navadno pošto na naslov Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije (skupina OZ), Regentova ulica 6, 2000 Maribor. Posameznik lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo društvo nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične in organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestilo ter o tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.


(8) Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in omejitev uporabe

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju in obveščanju in ne nadomeščajo nasvetov zdravnikov, farmacevtov ter drugih strokovnih in pristojnih oseb. Vse objave jso informativnega značaja in niso namenjena diagnosticiranju, zdravljenju ali opustitvi zdravljenja. Vse medicinske in znanstvene informacije v tem članku so samo za raziskovalne, izobraževalne in informativne namene in ne nadomeščajo strokovnega zdravniškega svetovanja, diagnostike, zdravljenja ali nege bolezni omenjenih v tej študiji. Pri oskrbi bolezenskih stanj je potrebno upoštevati standarde, pravila in predpise, ki jih sprejmejo zdravstveni organi države.

Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin in avdiovizualnih del ter zbiranja podatkov o zdravstvenih težavah zaradi epidemičnih ukrepov. Upravljalec si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

Upravljavec spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni, in ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Spletna stran in na njej objavljene vsebine in gradiva so last društva in/ali njenih partnerjev oz. pogodbenih sodelavcev, razen če je kjerkoli na spletni strani določeno drugače. Med gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja s strani upravljalca kopiranje, distribucija ali druga uporaba objavljenih informacij oz. podatkov ni dovoljena. Nekatere slike na spletni strani so last društva, nekatere so prosto dostopne na strani www.freepik.com in na www.pixabay.com.

Spletna stran lahko vsebuje povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi upravljalec nima nikakršnega vpliva in zato ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake teh zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.


(9) Odgovornost uporabnikov

Uporabniki spletne strani jamčijo, da z uporabo spletne strani ne bodo povzročali motenj na spletni strani in spletne strani ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi splošnimi pogoji. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodil spletni strani ali upravljalcu. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletne strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletne strani, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletne strani ali izrecno dovoljena za dostop v splošnih pogojih. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev spletne strani, prijavo o tej napaki naslovite na info@odgovoren-za-zdravje.si.


(10) Odgovornost upravljalca

Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in ali uporabo spletne strani ali uporabo informacij, ki jih spletno mesto vsebuje, in/ali zaradi nezmožnosti uporabe informacije na spletnem mestu, in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če je bil obveščen o možnosti take škode.

Spletna stran lahko vsebuje tudi informacije o tretjih osebah, nad katerimi upravljalec nima nadzora, in zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti oz. prevzemati odgovornosti za njihove informacije ali navedbe.

Ponudnik storitev ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje tudi morebitne viruse. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito.


(11) Spremembe splošnih pogojev uporabe spletne strani

Upravljalec si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev ob vsakem času brez da o tem posebej obvesti uporabnike. Upravljalec bo uporabnike obvestil o spremembah, za katere bo presodil, da so pomembne za njih. V primeru, da bi se spremenili splošni pogoji za prijavitelje, bodo prijavitelji o tem predhodno obveščeni preko elektronske pošte. V primeru večjih sprememb, bodo prijavitelji ponovno morali podati soglasje.

Splošni pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi splošni pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani www.odgovoren-za-zdravje.si in tako zamenjajo stare. Nadaljnja uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da se s spremenjenimi splošnimi pogoji strinja in jih v celoti sprejema.


(12) Kršitev splošnih pogojev

Upravljalec spletne strani si pridržuje pravico, da v primeru kršitev splošnih pogojev ukrepa proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. Ponudnik storitev lahko v primeru nespoštovanja teh splošnih pogojev, po svoji presoji, proti uporabniku, ki krši določila splošnih pogojev, uvede enega od ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k njihovemu spoštovanju,
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletne strani,
 • blokiranje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve, pristojnim organom, kadar je tako zahtevano na podlagi zakona in
 • druge ukrepe, skladne z veljavno zakonodajo.

(13) Pristojnost sodišč

Ti splošni pogoji so vezani na veljavne zakone v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi s spletno stranjo, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Če se za katerikoli del splošnih pogojev ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se neveljavna ali neizvršljiva določba teh splošnih pogojev nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki kar se da, ustreza namenu izvirne določbe, preostali del splošnih pogojev pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.


(14) Dodatne informacije

Vsa vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji in varnostjo podatkov uporabnikov in prijaviteljev pri uporabi te spletne strani lahko pošljete upravljalcu na elektronski naslov info@odgovoren-za-zdravje.si.

II. NAMEN IN NAČIN ZBIRANJA, OBDELAVE IN VARSTVA PODATKOV

Pri www.odgovoren-za-zdravje.si se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni tako skladno z veljavno zakonodajo kot tudi z dodatnimi varnostnimi protokoli. V ta namen smo oblikovali poseben pravilnik za varstvo podatkov, k upoštevanju le-tega se pisno zavežejo vsi sodelujoči.

Vzpostavili smo tako tehnične kot organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo visoko raven zasebnosti, varnost pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. To zagotavljamo tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in/ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče oz. potrebno anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se stalna zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo, zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in z zagotavljanjem zakonitosti obdelave.

Obdelujemo le podatke, ki jih od vas dobimo z vašim izrecnim soglasjem tako, da nam jih sporočite preko obrazcev na spletni strani, po elektronski pošti, po telefonu, ali nam jih drugače posredujete. Vaši podatki so uporabljeni izključno za namene, za katere ste podali soglasje.

Če bomo nameravali podatke, ki jih prejmemo od vas, združiti s podatki, ki jih o vas prejmemo iz drugih načinov sodelovanja, in jih nadalje obdelovati skupaj s podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, vas bomo o tem obvestili, in kadar potrebno, tudi prosili za soglasje. Ob tem vas bomo tudi seznanili, za kakšen namen, če je ta drugačen od tistega, za katerega so bili zbrani.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili za izpolnitev naših zavez ali obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami in spremembah povezanih s tem in za zaščito naših zakonitih interesov (z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja oz. zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči), pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Osebnih podatkov ne delimo z drugimi osebami ali organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami.


(1) Obisk spletne strani

Namen in uporaba: Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku ponudnika gostovanja avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika. Na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran www.odgovoren-za-zdravje.si se beležijo podatki o obisku spletnih strani, in sicer IP naslov obiskovalcev, verzija brskalnika, datum in ura ter podatek o ponovni povezavi. Upravljalec spletne strani tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Pogodbeni obdelovalec (ponudnik gostovanja spletnega strežnika) osebne podatke obdeluje samo za namen zagotavljanja storitve vzdrževanja spletnega mesta na naslovu www.odgovoren-za-zdravje.si.

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Z obiskom in uporabo spletne strani uporabnik soglaša, da upravljalec te podatke uporablja in hrani skladno z veljavno zakonodajo.

Hramba: Čas hrambe dnevniških datotek spletnega strežnika je omejen na 30 dni.

 


(2) Podpisovanje peticij in naročanje na e-obveščanje

Namen in uporaba: Zbiranje podatkov preko spletnih obrazcev je namenjeno beleženju, obdelavi in varnem hranjenju pridobljenih podatkov ter obveščanju o aktualnih novicah in dogodkih. V primeru podpisa peticij oz. zahtev, lahko seznam podpisnikov predamo pristojnim z namenom dokazovanja podpore našim zahtevam. Seznama podpisnikov ne bomo objavili javno.

Pravna podlaga: Z obiskom in uporabo spletne strani uporabnik soglaša, da upravljalec te podatke uporablja in hrani skladno z veljavno zakonodajo.

Hramba podatkov in preklic soglasja: Uporabnik lahko svojo privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal v zvezi z uporabo in hrambo svojih osebnih podatkov, kadarkoli prekliče. V ta namen lahko uporabnik svoj zahtevek kadarkoli pošlje na elektronski naslov info@odgovoren-za-zdravje.si, ali z navadno pošto na naslov Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije (skupina OZ), Regentova ulica 6, 2000 Maribor.


(3) Uporaba spletnih obrazcev oz. vprašalnikov za poročanje o zdravstvenih težavah zaradi epidemičnih ukrepov

Namen in uporaba: Zbiranje podatkov preko spletnih ali PDF vprašalnikov za poročanje o zdravstvenih težavah zaradi epidemičnih ukrepov na spletni strani je namenjeno beleženju, obdelavi in varnem hranjenju podatkov ter pripravi statistik o zdravstvenih težavah zaradi epidemičnih ukrepov, tudi zdravstvenih težav oz. neželenih učinkih po cepljenju ter o postopku cepljenja s cepivi proti virusu SARS-CoV-2 in njegovim mutacijam na nivoju Slovenije, regije in posamezne občine. Osebne in kontaktne podatke zbiramo za zagotavljanje verodostojnosti poročil in za morebitno komunikacijo s prijaviteljem za pridobitev dodatnih potrebnih informacij o oddanem poročilu. Ti podatki so še dodatno zaščiteni pred nepooblaščenim vpogledom in dostopom. Vaše ime, priimek in e-naslov bosta dodana tudi na seznam za prejemanje aktualnih novic, od katerih se lahko kadarkoli odjavite.

Osebni in kontaktni podatki: Osebe znotraj skupine OZZ, ki bodo obdelovale pridobljene podatke o zdravstvenih težavah in o postopku izvajanja teh ukrepov, ne bodo dostopale do osebnih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo prijavitelja, čeprav bodo tudi te osebe podpisale izjavo o zaupnosti in varovanju prejetih podatkov.

Pooblaščene osebe za varstvo osebnih in zdravstvenih podatkov: Znotraj društva oziroma skupine OZZ so posebej določene osebe, ki so odgovorne za zbiranje, obdelavo, hrambo in varstvo občutljivih zdravstvenih in osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo upravljalcu preko vprašalnikov, in ki omogočajo identifikacijo prijavitelja. Te pooblaščene osebe s podpisom izjave o varovanju podatkov uporabnikov jamčijo za varstvo in nerazkritje teh podatkov tretjim oz. nepooblaščenim osebam, ter vršijo nadzor nad obdelavo podatkov.

Soglasje uporabnika oziroma prijavitelja: Osebne podatke upravljalec zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem uporabnikov. Ob oddaji vprašalnikov uporabnik označi, da je seznanjen s splošnimi pogoji v tem dokumentu in da soglaša z zbiranjem, obdelavo in hrambo svojih podatkov na način, ki je opisan v teh pogojih uporabe spletne strani. S tem soglaša tudi, da ga lahko za to pooblaščena oseba kontaktira preko telefona in/ali elektronske pošte z namenom pridobitve dodatnih informacij o njegovem primeru, ter da mu preko elektronske pošte posreduje informacije, za katere ocenjuje, da so za njega pomembne. V primeru, da bi bilo potrebno uporabnikove podatke, za namene pridobitve dodatnih informacij ali strokovne pomoči, posredovati osebam, ki niso pooblaščene za dostop do podatkov na način, ki ga določa ta dokument, mora uporabnik za to podati dodatno soglasje.

Pravna podlaga: Osebne in zdravstvene podatke upravljalec zbira, uporablja in hrani na podlagi uporabnikove veljavne privolitve in skladno z veljavno zakonodajo.

Hramba podatkov in preklic soglasja: Uporabnik lahko svojo privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal v zvezi z uporabo in hrambo svojih osebnih podatkov, kadarkoli prekliče. V ta namen lahko uporabnik svoj zahtevek kadarkoli pošlje na elektronski naslov info@odgovoren-za-zdravje.si, ali z navadno pošto na naslov Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije (skupina OZ), Regentova ulica 6, 2000 Maribor.

Datum: 20.10.2023