O cepljenju

O cepljenju

O cepljenju

Kako bi cepljenje moralo potekati

Popolnoma varnega zdravila ali cepiva ni, kar pomeni, da možnost neželenih učinkov (tudi zelo hudih) seveda obstaja.  Zato je ključen način izvajanja zdravljenja oz. cepljenja. Bolj ko je skrben in odgovoren, manj je neželenih učinkov, trajnih okvar zdravja in smrti.

To velja že za cepiva razvita po rednih postopkih in z rednim dovoljenjem za promet. Še posebej pa je to pomembno za cepiva proti Covid-19, ki so nova na trgu, razvita po pospešenem postopku. Za vsa cepiva proti Covid-19 brez izjem je zato zahtevano dodatno spremljanje varnosti, kar označuje navzdol obrnjen trikotnik (▼).

Na tej strani je opis protokolov varnega in odgovornega izvajanja cepljenja, da kot družba ozavestimo, kako bi cepljenje praviloma moralo potekati in da ga lahko vsak primerja z obravnavo, ki je je bil deležen pred in po cepljenju. Zaenkrat opažamo, da veliko zdravnikov teh osnovnih protokolov ne izvaja ustrezno, niti nimajo dovolj znanja, da bi jih lahko kvalitetno opravljali, ljudje pa jih ne poznajo. Že samo zato cepljenje ni tako varno, kot bi moralo biti.

Močno nas skrbi in menimo, da izvajanje cepljenja proti Covid-19 na takšen način, še posebej v današnji zdravstveni in politični krizi, predstavlja veliko grožnjo javnemu zdravju.

Postopek pred cepljenjem

Pred cepljenjem mora pacient prejeti vse potrebne informacije, da lahko sprejme informirano odločitev, za katero s soglasjem prevzame osebno odgovornost.

Pojasnilna dolžnost zdravnika

Je zakonska dolžnost zdravnika, da pacienta v neposrednem stiku in na njemu razumljiv način seznani s koristmi in tveganji cepljenja, mu predstavi možne neželene učinke in poda navodila, kako ravnati ob pojavu težav, ter odgovori na vprašanja in pomisleke pacienta. To dolžnost lahko opravi vsak zdravnik, ki ima dovolj znanja o cepljenju in zdravstvenem stanju posameznika, da jo lahko opravi odgovorno in kvalitetno.
Odgovoren za zdravje

O čem morate biti obveščeni pred cepljenjem?

NEVARNOST BOLEZNI PROTI KATERI VAS CEPIJO
Obveščeni morate biti o svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni, proti kateri vas cepijo, za vas osebno.
KORISTI IN IZVEDBA CEPLJENJA
Obveščeni morate biti o verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega cepljenja, ter o cilju, vrsti in načinu izvedbe tega posega.
DRUGE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA
Zdravnik vam pojasni posledice opustitve predlaganega cepljenja in predstavi morebitne druge možnosti zdravljenja.
PREDSTAVITEV IN OCENA TVEGANJ
Obveščeni morate biti o možnih tveganjih, neželenih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma cepljenja, vključno s posledicami njegove opustitve. Glede na podatke o sestavi cepiva in varnostne študije, ki so na voljo, lahko zdravnik oceni možnost zdravstvenih zapletov po cepljenju glede na vaše zdravstveno stanje.
ALERGIJE
Zdravnik mora biti seznanjen z vašimi alergijami in preteklimi alergičnimi reakcijami, saj te lahko bistveno povečajo tveganje za zaplete po cepljenju. Prav tako se mora prepričati, da niste alergični na katero od sestavin cepiva, kar bi pomenilo, da ne smete biti cepljeni, saj bi to lahko privedlo do resnih neželenih učinkov, celo smrti.
KRONIČNE BOLEZNI
Zdravnik mora biti seznanjen z vašimi kroničnimi boleznimi, saj bi te lahko pomembneje vplivale na varnost cepljenja s posameznimi cepivi  (tudi npr. degenerativni artritis, osteoporoza, migrene…). Povečajo lahko tveganje za zaplete po cepljenju ali cepljenje poslabša obstoječo kronično bolezen.
IZKLJUČITEV AKUTNIH BOLEZNI
Zdravnik se mora prepričati, da ste v času cepljenja zdravi in brez težav, ki bi lahko pomenile, da cepljenje za vas v tistem trenutku ni varno (prehlad, vročina, glavobol, alergija, srbečica, kožni izpuščaji, rana na želodcu…). Smiselno bi bilo narediti tudi PCR ali HAG test za izključitev okužbe s Covid-19.
SOČASNO UPORABLJENA ZDRAVILA
Zdravnik mora biti seznanjen z zdravili z ali brez recepta, ki jih uporabljate redno ali v času cepljenja, saj ta lahko povečajo tveganje za zaplete po cepljenju.
IZBIRA IN STATUS CEPIVA
Zdravnik vam lahko svetuje, katero cepivo je najprimernejše glede na vašo starost, spol in zdravstveno stanje. Predstavi vam tudi status cepiv (ali imajo dovoljenje za promet, redno ali pogojno) ter v kateri fazi kliničnih preskušanj so in kaj to pomeni za njihovo varnost.
OSEBNA ODGOVORNOST
Zdravnik vas mora opozoriti, da s podpisom soglasja prevzamete odgovornost za svojo odločitev in morebitne zaplete, in da potrdite, da ste seznanjeni z delovanjem cepiva in možnimi tveganji ter da je vaša odločitev prostovoljna.
KAKO PO CEPLJENJU
Zdravnik vas opozori, na katere simptome po cepljenju morate biti še posebej pozorni, kako ukrepati ob pojavu le-teh in kdaj morate o njih takoj obvestiti zdravnika (npr. glavoboli po vektorskih cepivih zaradi nevarnosti strdkov). Pove vam, kako bodo spremljali srednjeročne in dolgoročne stranske učinke, ter na kaj morate biti pozorni in koliko časa. Poda vam tudi jasna navodila, komu in kako lahko prijavite morebitne neželene učinke.
Odgovoren za zdravje

Informirano soglasje oz. privolitev pacienta

Ko pacient v okviru zdravnikove pojasnilne dolžnosti prejme vse potrebne informacije, lahko sprejme informirano odločitev. Če se na podlagi prejetih informacij strinja s predlaganim posegom, tik pred cepljenjem podpiše soglasje.

Soglasje mora biti popolnoma prostovoljno in z ničemer pogojevano ali izsiljeno. S podpisom prevzame odgovornost za svojo odločitev in potrdi, da je seznanjen z delovanjem cepiva in možnimi tveganji, ter da je njegova odločitev prostovoljna.

Postopek po cepljenju

Zdravstveno stanje pacienta po cepljenju je potrebno skrbno spremljati in pristojnim institucijam takoj javiti vsakršne zdravstvene težave, ki se pojavijo po opravljenem posegu.

Po zakonu ima pacient tudi pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih.

To je še posebej pomembno za cepiva proti Covid-19, ki so nova na trgu, razvita po pospešenem postopku in je zato zahtevano dodatno spremljanje varnosti.

Poročanje o neželenih učinkih

Izraz domnevni neželeni učinek zdravila se uporablja za poročanje in pomeni, da je za poročanje dovolj le sum, da je neželeni učinek povezan z zdravilom.

S poročanjem o domnevnih neželenih učinkih organom za regulacijo zdravil pomagate pri oceni, ali so koristi zdravila še naprej večje od tveganj. Pristojne institucije lahko na podlagi podatkov iz vseh prejetih poročil presojajo vzročno povezavo težav s cepljenjem ter izdajajo posodobljene sezname neželenih učinkov ter priporočila in navodila zdravstvenim delavcem za čim bolj varno izvajanje cepljenja.

Če je poročanje o neželenih učinkov pomanjkljivo, v varnostne študije niso vključeni vsi neželeni učinki. V tem primeru imamo lahko napačne podatke o varnosti cepljenja.

Odgovoren za zdravje

Komu in kako lahko prijaviš domnevne neželene učinke po cepljenju?

OSEBNEMU ZDRAVNIKU
Težave po cepljenju pacient javi osebnemu zdravniku če jih ne obravnavajo že na urgenci oziroma ob hospitalizaciji. Ti zdravniki morajo, poleg nudenja zdravstvene oskrbe, vaše težave zabeležiti v zdravstveni karton kot morebiten neželen učinek cepljenja. Po zakonu so jih dolžni prijaviti pristojnim institucijam, kar lahko zelo enostavno storijo preko elektronskega registra cepljenih oseb eRCO. Ker opažamo, da mnogi zdravniki tega ne storijo, je to na žalost priporočljivo preveriti.

Tako pri prijavi neželenih učinkov kot pri preverbi priporočamo pisno komunikacijo (elektronska ali priporočena pošta), ki jo zdravniki oz. prejemniki sporočila obravnavajo bolj odgovorno, saj velja kot uradno dokazilo v morebitnih kasnejših postopkih.

NA JAVNO AGENCIJO ZA ZDRAVILA (JAZMP)
Prijavo lahko odda tudi pacient sam neposredno na JAZMP, tako da izpolni spletni ali tiskani obrazec za prijavo domnevnih neželenih učinkov zdravil (za uporabo v humani medicini) na njihovi spletni strani. Obrazec ni prilagojen cepivom, ampak je za vsa zdravila. Priporočajo, da prijavo naredite v sodelovanju z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem, kar je seveda smiselno iz več vidikov, a ni vedno možno.
Odgovoren za zdravje

Kako preveriti, ali je bil neželeni učinek prijavljen

Ker mnogi zdravniki težav po cepljenju ne vpišejo v zdravstveni karton kot morebiten neželen učinek in jih ne prijavijo pristojnim institucijam, priporočamo, da to preverite. Povprašate lahko svojega osebnega oz. zdravnika, ki vas je obravnaval, ali kontaktirate JAZMP. V vsakem primeru priporočamo pisno komunikacijo (elektronska ali priporočena pošta).

Kje in kako se pri prijavah neželenih učinkov zatika?

Obstaja sum, da prihaja do velikih razlik med uradnimi številkami in stanjem na terenu, zato bi v sklopu tega projekta radi raziskali, če, kje, kako in zakaj se zatika pri prijavah domnevnih neželenih učinkov.

Osebni zdravniki težav po cepljenju prepogosto ne zabeležijo v zdravstveni karton kot domneven neželen učinek cepiva in jih ne prijavijo pristojnim institucijam. Predvidevamo da zato, ker brezpogojno in nekritično zaupajo v pristojne institucije in v absolutno varnost cepljenja ter so (slepo) prepričani, da cepljenje ne more biti vzrok pacientovih zdravstvenih težav. To pa v trenutni zdravstveni in politični krizni situaciji predstavlja veliko grožnjo javnemu zdravju.

Še posebej zato, ker zaskrbljeno opažamo, da imajo mnogi zdravniki nič ali zelo malo znanja o cepivih, kar je zelo sporno že zaradi njihove pojasnilne dolžnosti. Vsekakor pa to pomeni, da bi morali biti izredno previdni pri presojanju vzročne povezave neželenih učinkov s cepljenjem. Najbolj odgovorno je težave javiti pristojnim institucijam, da jih presojajo za to pristojne komisije na podlagi vseh zbranih poročil.

Cepljenja proti Covid-19 ne bi smeli obravnavati enako kot ostala bolj preizkušena cepiva. A je treba omeniti, da bi morali biti tudi pri obravnavi neželenih učinkov po cepivih z rednimi dovoljenji veliko bolj skrbni in odgovorni.

Kako hude so posledice neznanja in lahkovernosti zdravnikov?

Zdravniki večinoma brez problema priznajo, da ne vedo veliko o cepivih, saj tega zelo zahtevnega in kompleksnega področja medicine poleg rednih delovnih obveznosti nimajo časa preučevati. To lahko razumemo.

Zdravniki pa morajo po drugi strani razumeti in si čimprej pogumno priznati, čeprav to ni lahko, da njihovo neznanje ogroža življenja in zdravje ljudi. Najmanj 80.000 ljudi, mlajših od 50 let, so cepili s cepivom Janssen brez opozorila, da to zanje ni priporočljivo, od tega celo 158 mladoletnih oseb. Predvsem za mlade je bilo to cepivo še posebej privlačno, saj so takoj dobili veljavno potrdilo. Smrt 20-letnega dekleta in hude težave 22-letnega mladeniča so bile povzročene po nepotrebnem. Temu ne moremo reči statistična verjetnost, to je, bodimo iskreni, povzročitev smrti in poškodb iz malomarnosti, saj zdravniki niso opravili svoje pojasnilne dolžnosti.

Takšnih in podobnih malomarnosti zaradi neznanja je veliko, povzročena škoda pa popolnoma nepotrebna. Verjamemo, da ima velika večina zdravnikov najboljše namene in razumemo, da so izredno obremenjeni še posebej sedaj v času epidemije, a bodo morali prevzeti odgovornost za to, da njihovo neznanje in lahkovernost škodujeta ljudem, in skupaj z drugimi odgovornimi najti rešitve.

Zakaj je prijava neželenih učinkov tako zelo pomembna

Skrbno spremljanje in poročanje neželenih učinkov je izrednega pomena za zagotavljanje varnosti cepiv. Če je poročanje o neželenih učinkov pomanjkljivo, v varnostne študije niso vključeni vsi neželeni učinki. V tem primeru imamo napačne podatke o varnosti cepljenja, to pa je resen problem! Še posebej zato, ker cepimo tudi otroke in ker se pogovarjamo celo o obveznem cepljenju.

Pristojne nacionalne in mednarodne institucije lahko na podlagi vseh zbranih poročil in pridobljenih podatkov strokovno presojajo vzročno povezavo s cepljenjem ter sproti podajajo oceno med koristjo in tveganjem cepiv za posamezne skupine ljudi in skladno s tem izdajajo posodobljene sezname možnih neželenih učinkov ter priporočila in navodila zdravstvenim delavcem za čim bolj varno izvajanje cepljenja.

To je še posebej pomembno za cepiva proti Covid-19, ki so nova na trgu, razvita po pospešenem postopku in za katere je zahtevano dodatno spremljanje varnosti.

V trenutni kaotični situaciji je pomembno, da SAMI POSKRBIMO, da bodo naše težave res prijavljene in resno ter strokovno obdelane. Pristojnim institucijam je potrebno javiti vse težave in na žalost tudi poskrbeti, da primer resno obravnavajo. To ni pretiravanje, kompliciranje ali nagajanje, ampak ODGOVORNO RAVNANJE!